Sākumlapa    Pakalpojumi   ĒTIKAS KODEKSS  
LAT    RUS    ENG


risk@balt-risk.lv
ĒTIKAS KODEKSS
SIA BALT RISK GODPRĀTĪGAS PARĀDPIEDZIŅAS ĒTIKAS KODEKSS

VISPĀRĒJIE NOTEIKUMI
 1. SIA "BALT RISK" ētikas kodekss nosaka darbības pamatprincipus, kurus BALT RISK piemēro pirmstiesas parādu piedziņai. Norādītie noteikumi un principi balstās uz likumu un morāles normām, kā arī uz parādu piedziņas starptautiskajiem standartiem.
 2. Šī kodeksa noteikumi ir obligāti BALT RISK darbiniekiem.


BALT RISK VISPĀRĒJIE DARBĪBAS PRINCIPI
 1. BALT RISK veic savu darbību saskaņā ar LR likumdošanu, šo Kodeksu un Eiropas un starptautiskajām tiesību normām, kas piemērotas parādu piedziņai.
 2. BALT RISK iestājas par godprātīgu un atbildīgu parādu piedziņu, kas ir vērsta uz sakārtotas biznesa vides attīstību un savstarpējo saistību laicīgu izpildi.
 3. Kompānija BALT RISK klientiem garantē atbilstošu materiālo un tehnisko nodrošinājumu profesionālu parādu piedziņas pakalpojumu sniegšanai.
 4. BALT RISK rūpējas par savu klientu un parādu piedziņas nozares reputāciju, neveicot nekādas darbības, kuras var kaitēt godīgai un atbildīgai parādu atgūšanai.
 5. BALT RISK darbinieki apņemas atgūt parādus tikai likuma noteiktajā kārtībā.
 6. BALT RISK darbojas kā starpnieks starp kreditoru un parādnieku un pieliek visas pūles, lai parādus atgūtu pārrunu ceļā pirms lietas nodošanas tiesai.


NOTEIKUMI DARBAM AR INFORMĀCIJU
 1. Darba apritē BALT RISK sniedz kreditoriem un parādniekiem tikai patiesu informāciju par sevi un savu darbību.
 2. BALT RISK nodrošina LR likumos paredzēto datu aizsardzību, kas satur personīgo vai komercinformāciju gan attiecībā pret kreditoriem, gan arī pret parādniekiem.


SADARBĪBA AR KREDITORIEM
 1. BALT RISK apņemas mērķtiecīgi palīdzēt kreditoriem panākt parādsaistību segšanu iespējami ātrākā laika periodā pilnā apmērā.
 2. BALT RISK vienmēr veic savu darbību tā, lai saglabātu kreditora reputāciju un cenšas saglabāt pozitīvas attiecības ar debitoru arī pēc parāda nomaksas.
 3. Kreditori nes atbildību par nodoto parādu pamatotību un izcelšanās likumību.


SADARBĪBA AR PARĀDNIEKIEM
 1. BALT RISK parādu piedziņas procesā ir tiesīgs izmantot metodes, kas liek parādniekam iespējami ātrākā laika posmā atmaksāt parādu, tomēr tas darāms, ievērojot likuma, morāles un labākās prakses principus.
 2. BALT RISK darbinieki pret katru parādnieku izturas ar cieņu un, korekti veicot pārrunas, cenšas panākt parāda saistību apmaksu.
 3. BALT RISK neizmanto pretlikumīgas parāda piedziņas metodes, kā arī metodes, kas var kaitēt parādnieka dzīvībai, veselībai vai mantai.
 4. BALT RISK darbinieki kontaktējas ar parādniekiem galvenokārt darbdienās laika periodā no 09.00-18.00, respektējot parādnieka privāto dzīvi.
 5. BALT RISK saprotami izskaidro parādniekam katra parāda lielumu un struktūru, kreditora vārdu, parāda dzēšanas kārtību un dzēšanas termiņus.
 6. Ja parāda piedziņas procesā BALT RISK ir radušies pamatoti izdevumi vai zaudējumi, kompānija ir tiesīga pieprasīt to apmaksu no parādnieka. Par šiem izdevumiem parādnieks tiek savlaicīgi brīdināts, un šī samaksa tiek nodalīta no apmaksājamās parāda summas.
 7. BALT RISK sazinās ar parādnieku tikai tad, ja pastāv pamatots iemesls un nepieciešamība kontaktam. Iemesli kontaktam ir:
  • parādnieka informēšana par parāda esamību un lielumu;
  • atgādināšana par parāda dzēšanas nepieciešamību un parāda saistību neizpildes gadījumā iespējamo seku izskaidrošana;
  • parāda dzēšanas grafika sastādīšana;
  • parāda dzēšanas termiņu izpildes pārbaudīšana;
  • vienošanās nepildīšanas iemeslu noskaidrošana;
  • noskaidrošana, vai parādnieks ir nomainījis dzīvesvietu bez paziņojuma kreditoram vai BALT RISK;
  • kā arī citi gadījumi, kas ir tieši saistīti ar parādsaistību nokārtošanu.
 8. Ja parādnieks ļaunprātīgi izvairās no kontakta vai pēc kontakta pa tālruni nav sasniegts rezultāts - parāds nav dzēsts, parāda dzēšanas grafiks nav sastādīts vai arī ir sastādīts, bet nav izpildīts, BALT RISK darbinieks var doties vizītē pie parādnieka.
 9. Kontaktējoties ar parādnieku, BALT RISK darbinieks nedrīkst aizskart parādnieka cieņu un godu, izmantojot aizskarošu vai apvainojošu sarunas veidu.
 10. Nav pieļaujams maldināt parādniekus par parāda lielumu, raksturu, izcelšanas iemesliem, parāda neapmaksas sekām, kā arī pieprasīt dzēst parādu, kas nav apstiprināts dokumentāli.
 11. Pēc parādnieka pieprasījuma, BALT RISK apņemas tam sagatavot kreditora dokumentus, kas apliecina parāda esamību.
 12. BALT RISK parādniekus informē par viņu tiesībām pierādīt parāda neesamību vai apstrīdēt tā rašanos.
 13. BALT RISK savā komunikācijā ar parādniekiem necenšas radīt iespaidu, ka kompānija darbojas kā valsts, pašvaldības vai cita tiesībsargājošā institūcija.
 14. BALT RISK arī parādniekus uzskata par klientiem, kuriem ir tiesības uz kvalitatīvu un godīgu apkalpošanu.
RiskList
RiskList ir speciāls nemaksātāju reģistrs, kur kreditori var reģistrēt debitorus, kas kavē maksājumus vai vispār nevēlas pildīt savas finansiālās saistības, nenododot šos debitorus uz parādu piedziņu inkaso kompānijai.

Tālrunis: +371 67323470
Fakss: +371 67508359
e-mail: risk@balt-risk.lv
Copyright © 2004-2020 BaltRisk
Company of Igk group

Lokomotīves 34 Latvija,
Rīga LV-1057, e-mail: risk@balt-risk.lv